Κεντρικη Μονάδα 8-32 Ζωνών, 8 περιοχές, 64 κωδικοι, usb direct connention, 256 events , κουτί & μετ/στης εμπεριέχεται